Európai Fizetési meghagyás (EUFMH)

Az európai fizetési meghagyás benyújtására akkor van lehetőség, ha Önnek lejárt pénzkövetelése van, és vagy Ön, vagy az Adós az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, illetve székhellyel. Az európai fizetési meghagyásos eljárás ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar eljárás, azzal a különbséggel, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése kizárólag papír alapon történik. A kérelem benyújtható a közjegyzői irodában, az úgynevezett „A” megjelölésű formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatványok az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetőek, és elérhetőek az Európai Igazságügyi Portál honlapján: a https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do weblapon, az „Elektronikus formanyomtatványok” menüpont alatt.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás az Európai Unió valamennyi tagállamában a határon átnyúló ügyekre alkalmazandó, Dánia kivételével. Az adott ügy akkor minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél Magyarországtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosultak rendelkezésére, akiknek továbbra is jogukban áll az adott ország nemzeti jogában előírt eljárásokat igénybe venni. Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre, az eljárás intézése papír alapon történik. A kérelmeket csak papír alapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani, aki az iratokat papír alapon állítja elő és kézbesítteti a feleknek.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás tehát ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar. Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén, magyar nyelven mindenképp ki kell tölteni a formanyomtatványt, emellett pedig a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére. A fordítás elvégezhető a fentiekben megjelölt e-justice portálon, ugyanis a honlap automatikusan lefordítja a kitöltött formanyomtatványt arra a nyelvre, amelyet azon bíróság elfogad, amelyhez fordulnak. A formanyomtatvány valamennyi mezőjének elején kódok találhatók, amelyeket szükség esetén be kell írni a megfelelő rovatba. A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

A kérelem alapján a közjegyző a vonatkozó formanyomtatvány alkalmazásával, a kérelmet tartalmazó formanyomtatvány másolatával együtt kibocsátja az európai fizetési meghagyást. A közjegyző egyúttal megküldi a kötelezettnek az ellentmondás benyújtására alkalmas formanyomtatványt is. Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás perré alakul, magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt. Ha a kötelezett nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző szintén egy formanyomtatvány kiállításával állapít meg.

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben a végrehajtás elrendelést kérik. Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (Dánia kivételével) közvetlenül lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól. Ha a Magyarországon kibocsátott európai vagy magyar fizetési meghagyás alapján, Magyarországon kérik a végrehajtást, úgy magyar végrehajtási lapot kell kiállítani.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes
tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft. A külföldi pénznemű főkövetelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni. Az eljárási díjat készpénzben, banki átutalással vagy csekken kell megfizetni az eljáró közjegyzőnél.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásról további információt találhat a https://e-justice.europa.eu/ webcímen, az e-justice portál „Európai fizetési meghagyás” menüpontjában.

Amennyiben követelését európai fizetési meghagyásos eljárás útján kívánja érvényesíteni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.