Házassági Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása (VSZNY)

2014. március 15. napján lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Az új Polgári Törvénykönyv önálló könyvét képezi a családjogi rész, amelyet eddig külön törvényben szabályozott a jogalkotó. A Családjogi Könyv a házassági vagyonjog szabályai körében rendelkezik a házassági vagyonjogi szerződésről.

A házasság előtt álló házasulók és a már házasságot kötött házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség, vagyis törvényes vagyonjogi rendszer áll fenn. A házassági vagyonjogi szerződés keretében a házasulók és a házastársak ugyanakkor maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket is kiköthetnek, így eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést a törvény nem tiltja. A törvényes vagyonjogi rendszer helyett a házasulók és a házastársak a közszerzeményi rendszert vagy a vagyonok elkülönítésére vonatkozó rendszert választhatják. A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

A nyilvántartás létrehozása

Az új Polgári Törvénykönyv hozta létre a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartását (VSZNY). A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az egyes közjegyzők vezetik. További változás, hogy az új Ptk. Kötelmi Jogi Könyvében a házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is. Eszerint az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy a törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet.

A nyilvántartás célja

A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. A nyilvántartás – ellenkező bizonyításáig – közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés fennáll. Nem teszi tehát érvénytelenné a házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést, ha azt a nyilvántartásba nem jegyzik be, de harmadik személlyel, így a hitelezővel szemben csak akkor lehet rá hivatkozni, ha a nyilvántartásban szerepel, vagy ha a házastársak (élettársak) bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

A nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem előterjesztése

A vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet, továbbá a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése iránti kérelmet a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen és közösen terjeszthetik elő a közjegyzőnél. A kérelemhez csatolni kell a vagyonjogi szerződést, illetve az annak módosításáról, törléséről, megszüntetéséről vagy megszűnéséről szóló okiratot.

A közjegyző illetékessége

A közjegyző illetékességét a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja. Belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes. Az illetékes közjegyzőt a www.mokk.hu honlap „Közjegyző kereső” funkciójával találhatja meg. A Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed.

Bejegyzés a nyilvántartásba

A közjegyző a következő esetekben jegyzi be a nyilvántartásba a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződést:

  • ha a vagyonjogi szerződést ő maga készítette, és a szerződés közokiratba foglalásával egyidejűleg kérik a felek a bejegyzést,
  • ha a saját maga által korábban készített vagy más közjegyző által korábban közokiratba foglalt vagyonjogi szerződés, illetve ügyvéd által ellenjegyzett vagyonjogi szerződés bejegyzését kérik a felek.

Ennek megfelelően, ha a vagyonjogi szerződést a közjegyző készíti és foglalja közjegyzői okiratba, ennek tényét a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg a szerződést kötő felek közös kérelmére jegyzi be a nyilvántartásba. A második esetben az eljáró közjegyző a saját maga vagy más közjegyző által korábban készített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt vagyonjogi szerződés fennállásának tényét jegyzi be a nyilvántartásba, amennyiben a szerződés a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Ezek alapján helye van az új Ptk. hatálybalépése előtt kötött és még hatályos vagyonjogi szerződések nyilvántartásba történő bejegyzésének is, feltéve, ha azok a törvényben előírt alakiságokkal rendelkeznek.

Betekintés a nyilvántartásba

A vagyonjogi szerződés fennállásának tényére vonatkozóan a nyilvántartásba bárki, bármely közjegyzőnél díj megfizetése ellenében betekinthet és annak alapján saját céljára feljegyzést készíthet. A betekintés a vagyonjogi szerződést megkötő felek valamelyikének a nyilvántartásban szereplő adatainak megadása és az ehhez fűződő jogi érdek igazolása alapján történhet. A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve egyéb okot, amely az adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. A lekérdezés eredményéről a közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki. A közjegyzői tanúsítvány a lekérdezéstől függően valamennyi bejegyzést hitelesen igazolja.

Közjegyzői lekérdezés a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy a nyilvántartásban nem szerepel. A vagyonjogi szerződések nyilvántartásából történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy(ek) adataival való kitöltésével történik.

Felvilágosítás a vagyonjogi szerződés tartalmáról

A vagyonjogi szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján adható. Felvilágosítás a vagyonjogi szerződés tényének bejegyzése során eljárt közjegyzőtől, vagy a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során eljárt közjegyzőtől kérhető. Ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, arról a felvilágosítást kérőt tájékoztatja.

A vagyonjogi szerződés tartalmáról szóló felvilágosítást a közjegyző akként teljesíti, hogy a vagyonjogi szerződésről:

a) hiteles kiadmányt ad a felvilágosítást kérőnek, ha a vagyonjogi szerződést a felvilágosítást adó közjegyző készítette,
b) hitelesített másolat készít és ad a felvilágosítást kérőnek, ha a vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták vagy azt másik közjegyző készítette.

 

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.