Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

Az új Polgári Törvénykönyv a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által vezetett zálogjogi nyilvántartás tekintetében is jelentős változásokat hozott, ugyanis az eddigi közhiteles regisztert felváltotta a hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY), amely a zálogjogra vonatkozó nyilatkozatokat, a tulajdonjog-fenntartással történő eladásról szóló eladói nyilatkozatokat, a faktori nyilatkozatokat, valamint a lízingbeadói nyilatkozatokat tartalmazza.

Az új Ptk. rendelkezései alapján 2013. év decemberében került elfogadásra a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (HBNY törvény), amely a nem lajstromozott ingó dolgok, jogok és követelések hitelbiztosítéki nyilvántartását hozta létre. A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal, az új Polgári Törvénykönyv és a HBNY törvényben foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. Az interneten a https://hbny.mokk.hu honlapon elérhető rendszer nyilvános, a nyilvántartás bárki számára hozzáférhető. A zálogjogosult és a zálogkötelezett, a faktor, az eladó és a lízingbeadó a rendszeren keresztül saját maguk tehetik meg a bejegyzéshez szükséges hitelbiztosítéki nyilatkozatokat.

A korábbi MOKK által vezetett ingó- és vagyont terhelő zálogjogok nyilvántartása közhiteles regiszter volt, a bejegyzések közjegyzői okiraton alapultak, a nyilvántartás pedig a bejegyzett zálogjogok tartalmát teljes körűen igazolta. Ezzel szemben - a HBNY törvény által is deklaráltan -, az új hitelbiztosítéki nyilvántartás mindössze annyit tanúsít, hogy a nyilatkozattevő a rögzített időpontban, a nyilvántartásban szereplő tartalommal hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. Az új nyilvántartás tehát nem közhiteles, hanem negatív értelemben tanúsítja a benne foglalt nyilatkozatok megtételét, vagyis azt, hogy a nyilvántartásban rögzített nyilatkozatokon kívül nem tettek más hitelbiztosítéki nyilatkozatot. A hitelbiztosítéki nyilvántartás mindenféle személyi azonosítás és díjfizetés nélkül elérhető és megtekinthető a világhálón, a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő személyek azonban kötelesek regisztrálni magukat a hitelbiztosítéki rendszer elektronikus felületén.

Zálogjogi nyilatkozatot mind a zálogjogosult, mind pedig a zálogkötelezett is tehet. Amennyiben a zálogjogosult nyilatkozik a zálogjog bejegyzéséről, úgy a nyilatkozatához a zálogkötelezett hozzájárulása is szükséges, míg fordított esetben a zálogkötelezett nyilatkozatához nem szükséges a zálogjogosult hozzájárulása. Zálogjog törlése esetén viszont a zálogjogosult egyoldalúan is tehet nyilatkozatot, míg a zálogkötelezett csak a zálogjogosult hozzájárulásával tudja töröltetni a zálogjogot. Amennyiben a zálogkötelezett által tett törlési nyilatkozatához a zálogjogosult 30 napon belül nem tesz a zálogjogi bejegyzést fenntartó nyilatkozatot, akkor a zálogjogot törlik a nyilvántartásból. A HBNY rendszer a zálogjogra vonatkozóan egyrészt tartalmazza a felek azonosítására alkalmas adatokat, másrészt annak a vagyontárgynak a megjelölését, amelynek vonatkozásában a hitelbiztosítéki nyilatkozatot megteszik.

A nyilatkozattevő fél maga döntheti el, hogy meghatározza-e a nyilvántartásban azt az összeget, amelynek erejéig kielégítés kereshető a vagyontárgyból. Természetesen továbbra is lehetőség van arra, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául szolgáló szerződések közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban készüljenek, vagyis a közjegyző illetve a szerződést ellenjegyző ügyvéd maga is rögzítheti a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a jogokat. Az ügyvéd az elektronikus rendszerben csak olyan esetben járhat el ügyfelei képviseletében, ha regisztrált meghatalmazottként kerül a nyilvántartásba és a felek személyazonosságáról is megfelelően meggyőződött.

A zálogjogi nyilatkozatokon túlmenően, a nyilatkozattevők a tulajdonjog-fenntartással eladás tényét, a faktori nyilatkozatot és a lízingbeadói nyilatkozatot szintén az erre megfelelő elektronikus adatlap kitöltésével tehetik meg a rendszerben, az e jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok rögzítésére, törlésére pedig a törvény zálogjogra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazniuk. A felek személyében beálló változások esetén a közjegyző hoz határozatot a jogutódlásról és a változások nyilvántartásban való átvezetésről egy nemperes eljárás keretében. Egyedi vagy különös jogutódlás esetében azonban a jogutódlás átvezetéséről a felek kötelesek gondoskodni.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez megfelelő elektronikus aláírás szükséges, vagyis azt a közjegyzői irodák közreműködésével is meg lehet tenni, a nyilatkozat pedig akkor válik teljesen hatályossá, ha a költségtérítés díja is megfizetésre került a MOKK javára. A hitelbiztosítéki rendszer üzemeltetését a MOKK látja el, biztosítva azt, hogy a nyilvántartás internetes felülete minden munkanapon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen a https://hbny.mokk.hu honlapon. A HBNY törvény és a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: HBNY rendelet) rendelkezései alapján a hitelbiztosítéki nyilvántartás 2014. március 15. és 2014. április 15. között az alábbiak szerint működik.

Regisztráció

A HBNY Rendelet alapján 2014. március 15-től 2014. március 23-ig kizárólag a hitelbiztosítéki rendszerbe történő regisztrációra és azonossági nyilatkozat tételére van mód. A regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:

(1) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással,
(2) a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,
(3) közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással. A kérelmezőnek meg kell adnia családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról. A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie, amelyben nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. Ennek megtételére a HBNY rendelet szerint a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Ha e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.

Az azonossági nyilatkozatban a kérelmező nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről. A közjegyző által záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző visszaadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál. Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta. Az azonossági nyilatkozat kizárólag a közjegyző előtt tehető meg.

Hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele

Hitelbiztosítéki nyilatkozat csak regisztrációt követően tehető. Hitelbiztosítéki nyilatkozat 2014. március 24. és 2014. április 14. között kizárólag közjegyző előtt tehető az alábbi módokon:

  • a nyilatkozattevő – függetlenül attól a körülménytől, hogy rendelkezik-e elektronikus aláírással vagy sem – regisztrációját követően a közjegyző előtt is megteheti a hitelbiztosítéki nyilatkozatot, kérve annak közjegyző általi rögzítését,
  • ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló szerződést közjegyző foglalja közokiratba, a regisztrált felhasználó felek kérhetik a közjegyzőtől a közokiratba foglalt szerződésük alapján tett hitelbiztosítéki nyilatkozatuk rögzítését.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez szükséges űrlapok a MOKK honlapján érhetőek el. A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez a nyilatkozatot tevőnek az űrlapot két példányban gépírással ki kell töltenie, és a nyilatkozat tételekor a közjegyzőnek aláírva át kell adnia. A MOKK a hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzéséről elektronikus levélben értesíti a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintetteket. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több jogosult vagy több kötelezett szerepel, a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat hozzájáruláshoz kötött vagy arra fenntartó nyilatkozat tehető, a nyilatkozatot tevőknek a hitelbiztosítéki nyilatkozatokat a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük.

Lekérdezés

A hitelbiztosítéki nyilvántartásból lekérdezést 2014. március 24-től lehet végezni. A 2014. március 24. és 2014. április 14. között megtett hitelbiztosítéki nyilatkozat alapján rögzített adatok kereshetőségét a MOKK a nyilatkozat megtételét követő munkanapon 10 órától biztosítja. A lekérdezés mentes a költségtérítés alól.

További, technikai jellegű információ a MOKK HBNY Ügyfélszolgálatától (tel: 06-1-231- 4008, email: hbnyinfo@mokk.hu) kérhető.
 

 

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.