Nyilatkozatok kézbesítése

A törvény közhitelességgel ruházza fel közjegyzőt, mint független és pártatlan hatósági személyt. A közjegyző a hatósági jogszolgáltató tevékenysége során a jelenlétében történt tényeket és eseményeket közhitelesen tanúsítja. Ebből következik, hogy a közjegyzői okirat, mint közokirat teljes körűen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban részletezett események megtörténtét és körülményeit. A közjegyző által készített irat tehát olyan közokirat, amely egyúttal különleges bizonyító erővel is bír. A közjegyző tevékenysége a közhitelességet testesíti meg, működéséhez és eljárásához közbizalom fűződik.

Nyilatkozat vagy értesítés közlését a közjegyző közhitelesen tanúsíthatja, ha a közlés vagy elmaradása jogkövetkezménnyel járhat. A közjegyző a nyilatkozat vagy értesítés szövegét jegyzőkönyvbe foglalja, majd az okiratot postán ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a másik fél címére továbbítja. A közjegyző erről a közjegyzői kézbesítést kérő ügyfélnek tanúsítványt ad, amelyben feltünteti a nyilatkozat vagy értesítés szövegét, továbbá a feladás, illetve a nyilatkozat átvételének megtörténtét, annak helyét és időpontját.

A közjegyző által kézbesített nyilatkozatok egyik legfontosabb csoportját képezik a felmondások. A magánszemélyek és gazdasági társaságok ügyletei során ugyanis gyakran előfordul, hogy a szerződésszerűen teljesítő fél a másik fél jogellenes magatartása miatt kénytelen felmondással megszűntetni a közöttük létrejött szerződést. Aki az adott szerződésnél fogva felmondásra jogosult, ezt a jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás tehát egy komoly jelentőséggel bíró jognyilatkozat, hiszen az megszünteti a szerződést. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a szerződéses nyilatkozatok, így a felmondás is csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá, vagyis az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat hatályosságához az is szükséges, hogy az a másik félhez ténylegesen megérkezzék. Ennek megfelelően a felmondásra vonatkozó nyilatkozat kézbesítésének is komoly jelentősége van. Nem mellékes körülmény az sem, hogy amennyiben egy közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség teljesítése feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a közjegyzői okirat közvetlen végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Ez azt jelenti, hogy a szerződést megszüntető felmondást, mint a végrehajtás feltételül szolgáló jognyilatkozatot a jogosultnak közjegyző előtt kell megtennie. A közjegyző a jogosult felmondására vonatkozó nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglalja és az okiratot postán ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a másik fél címére továbbítja. A felmondást tehát a közjegyző postázza a kötelezett részére, így a felmondó levél kézbesítését a közjegyző közhitelesen tanúsítja.

A közjegyző által okiratba foglalt és kézbesített felmondási nyilatkozat kiemelt jelentőséggel bír a szerződéses jogviszonyokban. Amennyiben az ügyfelek az adott szerződés megszüntetésére irányuló felmondásukat közjegyző előtt, közjegyzői okirat formájában teszik meg, úgy ez a nyilatkozat alapul szolgálhat a közvetlen végrehajtás elrendeléséhez, megkönnyítve ezzel a követelések gyors megtérülését. A közjegyzői okiratba foglalt és a közjegyző által kézbesített felmondási nyilatkozat alapján tehát gyors és hatékony módon kikényszeríthető a kötelezett fél szerződésszerű teljesítése.

A közjegyzői okiratba foglalt felmondási nyilatkozatokkal kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a „Nyilatkozatok – Felmondási nyilatkozatok” menüpontban.
Amennyiben nyilatkozata kézbesítéséről közjegyzői tanúsítványt kíván készíttetni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére, angol és német nyelven is.

A nyilatkozatok kézbesítésének közjegyzői tanúsításához szükséges dokumentumok:

  • a nyilatkozó személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • a kézbesíteni kért nyilatkozat pontos szövege.
 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.