Végrehajtási eljárások

Közjegyzői okiratok végrehajtása

A közjegyző által készített irat: közokirat. A közjegyzői okiratba foglalt szerződés vagy jognyilatkozat alapján közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezett nem teljesít. A közjegyzői okirat így alkalmas arra, hogy a feleket szerződésszerű magatartásra kényszerítse a megállapodásukban foglalt rendelkezések közvetlen végrehajtásával. A közjegyzői okirathoz kapcsolódó közvetlen végrehajtás lehetősége megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet egy elhúzódó per költségeitől. Bírósági peres eljárás nélkül behajtható az elmaradt vételár, bérleti díj vagy kölcsönösszeg, lehetőség nyílik a szerződésszegő bérlő gyors kiköltöztetésére, a zálogjog érvényesítésére.

A közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállalások nem teljesítése (pl. lejárt fizetési határidő, elmaradt törlesztő részlet, stb.) esetén a közjegyzői okiratban szereplő jogosult kezdeményezheti az okiratban szereplő kötelezett ellen a közvetlen bírósági végrehajtási eljárás megindítását. A végrehajtás kezdeményezése úgy történik, hogy a jogosult az okiratot készítő közjegyzőhöz megfelelő példányszámban és tartalommal benyújtja az úgynevezett végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet, azaz a végrehajtási záradék formanyomtatványát. Az okiratot készítő közjegyző a kitöltött kérelemnek megfelelően akkor látja el végrehajtási záradékkal a közjegyzői okiratot, ha az okirat tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, valamint a teljesítés módját és határidejét.
Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől - így különösen a nem szerződésszerűen teljesítő fél felszólításától vagy felmondástól - függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat, így elsősorban közjegyző tanúsítsa. Az okiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot is, ha a követelés teljesítési határideje letelt.

A végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem formanyomtatványai a www.mokk.hu oldalán a „Végrehajtás elrendelése közjegyzői okirat, egyezség alapján” menüpont alatt találhatóak, letölthető és szerkeszthető formátumban is.

Amennyiben a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségek végrehajtását kívánja kezdeményezni, úgy az alábbi okiratokat kell benyújtani az eljárás megindításakor:

  • A végrehajtási záradék megfelelően kitöltött formanyomtatványa, kötelezettenként 5-5 példányban (más-más záradék vonatkozik a pénztartozás/a zálogjog érvényesítésére irányuló/a meghatározott cselekmény végrehajtásához).
  • A végrehajtási záradékkal ellátni kívánt közjegyzői okiratból két példány hiteles kiadmányt illetve két egyszerű fénymásolatot kell csatolni.
  • Amennyiben ügyvéddel, jogi képviselővel jár el a jogosult, úgy a végrehajtási ügyre is kiterjedő meghatalmazást kell csatolnia.
  • Amennyiben a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, úgy e feltétel tanúsítását a közjegyzőhöz becsatolt közokirat hiteles kiadmányával kell igazolni (annyi példányban, ahány kötelezett ellen kívánja a végrehajtási eljárást elindítani).

Az eljárási díj mértéke a végrehajtani kért követelés 1 %-a, legalább 5000 Ft és legfeljebb 150.000 Ft. A külföldi pénznemű követelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni. Amennyiben a végrehajtást kérő ugyanazon közjegyzői okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, úgy csak az első adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni az 1 %-os eljárási díjat, a további adósokkal szemben adósonként 5000-5000 Ft eljárási díjat kell megfizetni. Az összesen megfizetett eljárási díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani. (Például amennyiben két adós ellene indítja meg a végrehajtási eljárást, úgy a költségek a következőképpen alakulnak: követelés 1 %-a + 5.000 Ft mértékű eljárási díjat kell osztani kettővel, majd az így megkapott összegeket külön-külön kell feltüntetni a két adós külön-külön kitöltött végrehajtási záradékán azzal, hogy a végrehajtási záradékokon azt is meg kell jelölni, miszerint az adósok egyetemlegesen kötelezettek.)

A jogerős fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése

A közjegyző a jogerős fizetési meghagyás alapján rendeli el a végrehajtást. A végrehajtási kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, papír alapon vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani. A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző jogosult. Az eljárási díj mértéke a végrehajtani kért követelés 1 %-a, legalább 5000 Ft és legfeljebb 150.000 Ft. A külföldi pénznemű követelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.
A fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos további tudnivalókat megtalálja a „Közjegyzői eljárások - Fizetési meghagyás” menüpontban.

A közjegyzői okiratok és a jogerős fizetési meghagyások végrehajtásán kívül lehetőség van a közjegyző által jóváhagyott egyezségek közvetlen bírósági végrehajtására is. A közjegyző által jóváhagyott egyezséggel kapcsolatos további tudnivalókat megtalálja a „Közjegyzői eljárások – Hagyatéki eljárás” menüpontban.

Amennyiben közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalás, jogerős fizetési meghagyás, vagy közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján közvetlen bírósági végrehajtási eljárást kíván kezdeményezni, Irodánk készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 
© 2013 Dr. Mikó Ádám Közjegyző
Minden jog fenntartva!
Dr. Mikó Ádám Közjegyzői Iroda
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
1163 Budapest, Veres Péter út 99.
Tel./Fax: +36 1 405 2013, +36 1 403 8727
E-mail: info@miko.hu
 
Oldaltérkép
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
 
További információk >>
GDPR és adatvédelmi tájékoztató >>
Konemara Consulting Kft.